Kiểm điểm, đánh giá xếp loại Đảng viên là quy định được nhiều Đảng viên quan tâm vì đây là kết quả trong quá trình hoạt động Đảng. Mới đây tại Quy định số 124-QĐ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành ngày 04/10/2023 có những điểm nào cần lưu ý.

>>> Xem thêm: Địa chỉ văn phòng công chứng quận Hoàng Mai cung cấp dịnh vụ làm trọn gói sang tên sổ đỏ.

1. Thêm nhiều Đảng viên được miễn kiểm điểm, đánh giá

Một sự điểm nổi bật trong việc thay đổi quy định về kiểm điểm và đánh giá Đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW là việc loại bỏ yêu cầu kiểm điểm tự phê bình và kiểm điểm của Đảng viên trong một số trường hợp cụ thể.

Để cụ thể hơn, Điều 2 Quy định 124 đã chỉ rõ rằng Đảng viên trong toàn Đảng vẫn cần thực hiện việc tự phê bình và phê bình, ngoại trừ những tình huống sau:

 • Đảng viên được miễn công tác và miễn sinh hoạt Đảng.
 • Đảng viên bị đình chỉ hoạt động Đảng.
 • Đảng viên mới được kết nạp chưa đủ 06 tháng. Nói cách khác, Đảng viên này vẫn chỉ là Đảng viên dự bị và chưa đủ thời gian dự bị.

Về điểm này, Quy định số 124 đã bổ sung thêm hai trường hợp nữa đối với việc miễn kiểm điểm, so với quy định trước đây tại Quy định số 132 năm 2018. Hai trường hợp này bao gồm Đảng viên bị đình chỉ hoạt động Đảng và Đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng.

2. Kiểm điểm, đánh giá đối với Đảng viên thay đổi về nội dung

Quy định 124 chi tiết rằng quá trình kiểm điểm Đảng viên sẽ tập trung vào việc làm rõ các khía cạnh sau: kết quả đạt được, điểm yếu, nhược điểm, hạn chế, và nguyên nhân gây ra chúng, cùng với các giải pháp và thời gian dự kiến để khắc phục chúng.

Kiểm điểm, đánh giá đối với Đảng viên thay đổi về nội dung

Trái lại, quy định trước đây đã bổ sung nhiều yếu tố mới trong quá trình kiểm điểm, bao gồm: đánh giá thành tích nổi bật để kích thích tốt hơn; làm rõ điểm yếu, nhược điểm, hạn chế; đồng thời, yêu cầu từng Đảng viên phải xem xét các biểu hiện của sự suy thoái trong tư tưởng chính trị, lối sống, đạo đức và phản ánh sự diễn biến của chúng, thậm chí cả khả năng “tự chuyển hóa”.

Nhờ điều này, Đảng viên có khả năng phân tích nguyên nhân của các hạn chế, điểm yếu, và nhược điểm, sau đó đề xuất các giải pháp cũng như dự kiến thời gian để khắc phục chúng.

2.1 Quy định rõ nội dung đối với từng đối tượng

Thay vì quy định chung nội dung kiểm điểm của tất cả các Đảng viên trong toàn Đảng trừ đối tượng không phải kiểm điểm như Quy định 132 thì tại khoản 2 Điều 6 Quy định 124, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chia Đảng viên thành hai đối tượng cụ thể:

Cá nhân không phải lãnh đạo, quản lýCá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
– Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện những điều Đảng viên không được làm; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; lề lối làm việc, tác phong; liên hệ biểu hiện về suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
– Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao trong năm.
– Thực hiện cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hằng năm.
– Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm…
– Các nội dung áp dụng với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
– Kết quả công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ dưới quyền quản lý.
– Tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xử lý những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm; trách nhiệm trong công việc;
– Trách nhiệm nêu gương của bản thân, gia đình; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sự tín nhiệm của Đảng viên, cán bộ.

Trong khi đó, với cá nhân, theo quy định cũ, sẽ kiểm điểm về các nội dung dưới đây:

Xem thêm:  Trách nhiệm của sàn giao dịch thương mại điện tử đối với xâm phạm SHTT

– Về phẩm chất chính trị, lối sống, đạo đức; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

>>> Xem thêm: Phòng công chứng tại Hà Nội thực hiện các dịch vụ với giá cả hợp lý cung cấp dịch vụ ngay tại nhà.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách; Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

– Việc thực hiện cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hằng năm

– Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận và được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

2.2 Nơi kiểm điểm

Một trong những điểm mới trong kiểm điểm đánh giá xếp loại Đảng viên là nơi kiểm điểm trong cách thức kiểm điểm được nêu tại khoản 2 Điều 7 Quy định 124. Cụ thể:

– Bổ sung nơi kiểm điểm mới cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, về cơ bản, cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ thực hiện kiểm điểm ở 02 nơi là chi bộ nơi sinh hoạt và tập thể lãnh đạo, quản lý nơi làm việc. Tuy nhiên, quy định mới  còn bổ sung: đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên tại chi bộ, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở nơi giữ chức vụ cao nhất.

– Bổ sung nơi kiểm điểm của cấp ủy là cấp ủy ở cấp nào thì thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp đó.

– Không còn quy định việc kết hợp kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị với tập thể, cá nhân thành viên ban cán sự Đảng, Đảng đoàn

2.3 Thêm trách nhiệm đối với Đảng viên

Không chỉ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đang, tập thể lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu mà Quy định 124 còn bổ sung thêm trách nhiệm của cá nhân Đảng viên tại khoản 2 Điều 8. Cụ thể, cá nhân Đảng viên cần phải:

– Nêu cao trách nhiệm, sự gương mẫu trong kiểm điểm, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình.

– Đảng viên phải kiểm điểm một cách khách quan, thẳng thắn, trung thực, thực chất.

Thêm trách nhiệm đối với Đảng viên

3. Thay đổi khung tiêu chí đánh giá, xếp loại Đảng viên

Tương tự như quá trình kiểm điểm Đảng viên, việc đánh giá và xếp loại Đảng viên theo Quy định số 124 cũng đề xuất hai khung tiêu chí khác nhau. Cụ thể:

 • Đánh giá và xếp loại chung dựa trên các tiêu chí sau:
  • Về phương diện chính trị và tư tưởng.
  • Ý thức tổ chức và tuân thủ kỷ luật.
  • Đạo đức và lối sống.
  • Sự duy trì đoàn kết nội bộ.
  • Sự tuân thủ và thực hiện nhiệm vụ được giao từ tổ chức.
  • Trách nhiệm, tác phong, lề lối, và phương pháp làm việc.
  • Thực hiện các quy định mà Đảng viên không được làm.
  • Mức độ thực hiện cam kết về tu dưỡng, rèn luyện, và phấn đấu hàng năm.
  • Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, và các biểu hiện suy thoái trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, và “tự chuyển hoá”.
  • Kết quả khắc phục hạn chế, điểm yếu, và khuyết điểm đã được xác định.
 • Đối với cá nhân nắm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý hoặc thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư quản lý, và Bộ Chính trị, việc đánh giá dựa trên tiêu chí chức danh được quy định trong Bộ Chính trị và các nguyên tắc phân cấp quản lý cán bộ.

Do đó, so với quy định trước đây, Bộ Chính trị đã thêm vào nhiều tiêu chí và tiêu chuẩn mới để sử dụng trong quá trình đánh giá và xếp loại Đảng viên.

Xem thêm:  Thành lập công ty logistics cần điều kiện và thủ tục gì?

4. Kiểm điểm, đánh giá Đảng viên được thực hiện theo quy trình thế nào?

>>> Xem thêm: Tại trung tâm thành phố Hà Nội có văn phòng công chứng làm việc thứ 7 chủ nhật không?

Các thang đánh giá và xếp loại Đảng viên bao gồm tổng cộng 04 cấp độ, đó là xuất sắc, tốt, trung bình và kém.

Cấp có thẩm quyền sẽ sử dụng khung tiêu chí và tiêu chuẩn mức xếp loại chất lượng được quy định tại từng tập thể, áp dụng cho mỗi đối tượng tại cơ quan, và lấy ý kiến của các cơ quan liên quan để thực hiện việc đánh giá và xếp loại một cách có tính phù hợp.

Quy trình đánh giá và xếp loại Đảng viên được mô tả tại Điều 11 Quy định 124 và bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Cá nhân Đảng viên tự thực hiện việc tự đánh giá và xếp loại, sau đó tự chọn một trong bốn mức đánh giá (xuất sắc, tốt, trung bình, kém) cho từng tiêu chí xếp loại.

Bước 2: Cơ quan thẩm mưu sẽ đánh giá và đề xuất mức xếp loại chất lượng cho từng Đảng viên dựa trên kết quả tự đánh giá và xếp loại của cá nhân, cùng với ý kiến tham gia của các cơ quan có liên quan, bao gồm cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ.

Bước 3: Cấp có thẩm quyền sẽ đưa ra quyết định xếp loại chất lượng. Trong trường hợp có đơn thư khiếu nại hoặc tố cáo, hoặc có dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng, hành chính, hoặc gây ra sự mất đoàn kết nội bộ, thì sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh, thẩm định, và xem xét lại kết quả đánh giá và xếp loại.

Điều này bao gồm việc cơ quan làm công tác tổ chức và cán bộ thẩm định kết quả tự đánh giá, kết quả tham gia đánh giá, và tổng hợp đề xuất mức xếp loại chất lượng sau khi phối hợp cùng với các cơ quan liên quan tham mưu.

Quy định mới đã giảm bớt một số thủ tục hành chính so với quy định cũ. Theo quy định cũ, bước 3 bao gồm nhiều công việc hơn, bao gồm cả việc cơ quan làm công tác tổ chức và cán bộ thẩm định kết quả tự đánh giá, kết quả tham gia đánh giá, và tổng hợp đề xuất mức xếp loại chất lượng sau khi phối hợp cùng với các cơ quan liên quan tham mưu. Quy định mới cũng rõ ràng về việc kiểm tra, xem xét lại, và xử lý khi có đơn thư khiếu nại hoặc tố cáo, điều này không được nêu rõ trong quy định cũ.

Trên đây là những nội dung liên quan tới kiểm điểm, đánh giá xếp loại Đảng viên và những điểm mới cần lưu ý. Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Xem thêm từ khóa tìm kiếm:

>>> Tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện dịch vụ cấp sổ đỏ lần đầu thì chi phí cấp sổ đỏ lần đầu là bao nhiêu?

>>> Tìm đối tác hợp tác kinh doanh lĩnh vực bất động sản tại trung tâm thành phố Hà Nội uy tín, lâu dài.

>>> Giá trung bình tại các văn phòng công chứng khi thực hiện dịch vụ chứng thực chữ ký tại nhà.

>>> Muốn được hỗ trợ làm trọn gói dịch vụ công chứng di chúc liên hệ văn phòng công chứng nào tại Hà Nội?

>>> Tước vương miện hoa hậu trong trường hợp nào?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *